Sammendrag årsrapport 2017

Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Tilførsler av fosfor fra befolkning (avløp) og naturlig avrenning...

Sammenstilling renseanlegg i medlemskommunene 2015

Generelt Innsamlede opplysninger er i hovedsak hentet fra årsrapporter med supplerende opplysninger fra kommunene. Det er tidligere innhentet tilsvarende opplysninger for driftsårene 2006 og 2014....

Sammedrag årsrapport 2016

Overvåkningsprogrammet i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om fjordens miljøtilstand og tilførslene til den fra landområdene og elvene rundt fjorden. Overvåkingen har fokus på tilstanden...